JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ข้อมูลวิชาชีพบัญชี

รับทำบัญชีและภาษี

บริษัท เอเชีย คอนซัลติ้งเวิร์ค จำกัด

ให้บริการ ที่ปรึกษา และ รับทำบัญชีและภาษี บริการท่านโดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านบัญชีและภาษีอากร พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพ ทำให้ ASIA CONSULTING WORKS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการทางด้านบัญชีและภาษีกับ ASIA CONSULTING WORS มากว่า 10 ปี
นิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำบัญชี, งบการเงินและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมยื่นภาษี ทั้งกับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนบุคคลธรรมดา (บุคคล, ร้านค้า, ห้างหุ้นส่วนสามัญ) มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร แต่ไม่ต้องจัดทำงบการเงินและตรวจสอบ
 
นิติบุคคล
กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ
 
1. บริการด้านบัญชี
 • ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด 
 • ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี 
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท พร้อมส่งมอบลูกค้าทุกปี 
 • จัดทำบัญชีและจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51) 
 • จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ฟรี! ตลอดเวลา ตามสัญญาบริการ
 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป
 • เป็นตัวแทนเข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชีและภาษี
2. บริการด้านภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต
บริษัทฯ เป็นผู้จัดทำแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
2.1 จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่ 
 • แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1) 
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) 
 • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 2.2 จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
2.3 จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย 
 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร 
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร 
 • จัดทำแบบ สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์ 
 • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร 
3. งานด้านประกันสังคมยื่นแบบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน 
 • แจ้งพนักงานเข้า-ออก 
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี  
บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคล, ร้านค้า และ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้อง มีบริการดังนี้ 
 • จัดทำและยื่นแบบภาษี เช่น 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94) 
 • สอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย 
 • จัดทำบัญชีคุมสินค้า 
 • ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร 
 • แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ
ประโยชน์จากการใช้บริการ
 1. ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน หรือจ่ายโบนัส ให้แก่พนักงาน การจ่ายเงินเดือนสูง ๆ สำหรับพนักงาน บัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร
 2. เพื่อให้กิจการมีระบบเอกสาร  ระบบบัญชี  และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี มีคุณภาพ
 3. จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้
 4. เพื่อนำส่งภาษีและงบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง
 5. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์  วางแผน  คาดการณ์และตัดสินใจทางธุรกิจด้าน การดำเนินงาน  การเงิน  และภาษีเพื่อช่วยในการประหยัดทางภาษีได้  
 6. สามารถตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันการทุจริตภายในได้
 7. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ   
 
ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชี 
ท่านสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถาม หรือ เข้ามาเยี่ยมที่บริษัท และรับคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยความยินดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือก “ผู้ทำบัญชีและภาษี” ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีและมีความรับผิดชอบต่องานของลูกค้า
บริษัท พีเอ็นเคฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านให้  ทีมงาน ASIA CONSULTING WORKS ได้มีโอกาสให้บริการในเร็ววันนี้